Mis on porno?

Porno on protsess, mis hõivab enda alla kõik, millega tal lubatakse kokku puutuda ning muudab kõike, millega ta kokku puutub nii, et see töötab tema kasuks. Kõik, millega porno kokku puutub, muutub pornoks.

What is porno?

Porno is a process, that occupies everything that is is allowed to come into contact with and changes everything that it occupies to work for it. Every thing porno comes into contact will change into porno.

 

No one is stupid

After you have learned something then that new is old and simple. Just before you learned it, it was difficult and comprehensible. When something is being explained by some one and the listener doesn’t understand, then after a long and tedious session you can hear the question “Are you stupid?” Here the fact is that the one explaining has failed and not the listener. Usually some one else enters the scene at this point and also explains the subject. No the listener says “Well, why didn’t you say so in the first place!” Here you can see that as soon as the listener got the info as he was expecting it, he understood it immediately. He who explains must understand how the listener is capable receiving information. Only then he can give his information to the receiver.  If the explainer can’t understand this, then the listener can’t understand what is being said.

No one is stupid. People just don’t know how to make themselves clear.

 

Keegi pole rumal

Peale seda, kui on midagi uut õpitud, siis see uus on vana ja lihtne. Hetk enne seda, kui see selgeks sai, oli see keeruline ja mõistetamatu. Kui seletatakse kellegi teise poolt midagi ja kuulaja ei saa aru, siis peale pikka tulutut seletamist küsitakse tusaselt: “Kas sa oled rumal?” Siinkohal peab tähelepanu juhtima tõsiasjale, et ebaõnnestuja pole olnud see, kes kuulas ja ei saanud aru, vaid see, kes seletas ja ei suutnud ennast arusaadavaks teha. Tavaliselt siseneb sellesse stseeni keegi kolmas ning kui tema seda teemat seletab, siis kuulaja ütleb: “AHHAA, miks te kohe ei öelnud!” Siit selgub, et kuulaja ootas infot ja kui talle see edastati nii, nagu temale sobis, siis ta sai ka kohe aru, millest räägiti. See, kes seletab, peab aru saama, kuidas kuulaja on võimeline teavet vastu võtma. Vaid siis ta saab oma teadmised edasi anda. Kui seletaja sellest aru ei saa, siis kuulaja ei saagi aru saada, millest räägitakse.

Keegi pole rumal. Inimesed ei oska ennast arusaadavalt väljendada.

Mis on elu mõte?

Iga üks meist jätab pärandi. Olenemata kas ta tahab või ei, aga siia maailma jääb igast ühest pärant. Kui inimene on edukas jääb temast edukuse pärand. Kui inimene on laisk ning ei tee midagi jääb temast koorma pärand. Nii nagu kunstikust, kelle töödest ei saada tema eluajal aru, kuid peale tema surma tema maailma pilt justkui kanduks teistele üle või isegi teiste sisse. Samuti on inimese surm justkui pitser ja viimane lause testamendis, mille inimene maha jätab.

K: Mis on elu mõte?
V: Jätta siia selline pärand nagu sa tahad.

What is the meaning of life?

Every one leaves a legacy. Doesn’t matter if they want to leave it or not. Every one leaves a legacy to this world. If a person is successful they will leave behind a legacy of success. If a person is lazy they will leave behind a legacy of a burden. Like an artist who is rejected during his life time and is understood after his death. It is like his perception would be passed on to those who are left behind. Like vise a persons death seals his life and is the last sentence in the will that he leaves behind.

Q: The meaning of life?
A: To leave that kind of legacy you want.

What is homo ideology and why is it dangerous to society?

Homo ideology is a world view what puts one group higher in society then the rest. Due to forcing this world view on the society the group forcing it will repress the rest of the society.

Family is the cornerstone of the society. This smallest part of the society reflects the health of the society. Family consists of a man and a woman who are in wedlock and children who are born to that family. The society derives it’s order from the family. If the family respects and cares for each other then the society will also respect and care for each other. Social order reflects how the family works. Same applies vice versa.

If some thing else is formed next to the family and this formation does not consist of a man and a woman who are in a wedlock and the children who are born into this union, then the society is not capable of existing.  If a new base for the society is formed on the bases of the wants and needs of an individual then this pattern of thought is passed on to the social order of the society. This new society will no longer care and respect for the other members of that society. Because of this the society will be torn and even hostile.

That society will lose its unity and will start to self destruct. Eventually that society will stop existing. The void left by that society will be filled with members of a stronger and more united society.

 

Mis on homoideoloogia ja miks on see ühiskonnale kahjulik?

Homoideoloogia on maailmavaade, mis seab ühe grupi ühiskonna liikmed teistest kõrgemale.
Selle maailmavaate peale surumise tulemusena, muutub ühiskond selle grupi poolt rõhutuks.

Perekond on ühiskonna alus. Kõige väiksem ühiskonna osa, mille tervises kajastub ühiskonna tervis. Perekond koosneb abielus mehest ja naisest ning sellesse perre sündivatest lastest. Perekondlikest suhetest ja kombestikust lähtub isikute ühiskondlik korraldus. Kui perekonnas suhtutakse teiste vastu arvestavalt ja lugupidavalt suhtutakse ka ühiskonnas teiste vastu arvestavalt ja lugupidavalt. Ühiskondlikus korralduses on näha, kuidas toimib perekond. Sama kehtib ka vastupidi.

Kui pere kõrvale moodustatakse midagi muud. Kui see uus moodustis ei koosne enam abielus mehest ja naisest ning sellesse perre sündivatest lastest, siis ühiskond ei ole võimeline eksisteerima. Kui pere asemele moodustatakse uus alus, mis rajaneb enda tahte läbisurumisel, siis kandub see mõttemuster ka ühiskonda ning ühiskonna liikmed ei arvesta teiste ühiskonna liikmetega. See tõttu saab ühiskond olema lõhestatud ning lausa vaenulik.

Ühiskond kaotab ühtsuse ja hakkab ise ennast hävitama. Lõpuks see ühiskond lakkab eksisteerimast. Selle ühiskonna poolt jäetud tühimiku täidavad tugevama ja ühtsema ühiskondliku korralduse esindajad.

Principles and processes

The course of your life is determined by principles and processes. Which processes you go along with and which principles you are not willing to break. Processes get you forward but principles keep you on the right track.

There are situations in life where there is very difficult to tell black from white and the gray that is in between. Principles that are set beforehand will help you make the right decision that you will not regret later.

 

Põhimõtted ja protsessid

Elu kulgemise määravad protsessid ja põhimõtted. Milliste protsessidega sa kaasa lähed ja milliseid põhimõtteid sa ei ole nõus murdma. Protsessid viivad sind edasi, kuid põhimõtted hoiavad sind õigel kursil.

Elus tuleb ette olukordi, kus on väga raske vahet teha mustal ja valgel ning nende vahele jääval hallil. Eelnevalt paika pandud põhimõtted aitavad langetada õige otsuse, mida sa hiljem kahetsema ei pea.